dot01.gif 까리따스마태오요양원  
 

  시 설 명 
         까리따스 마태오 요양원
  
  설립일자 및 연혁
 
        2001년 9월 4일  건물 착공 
        2003년 4월 10일 건물 준공 (파티마의 집 어르신 13명 입소) 
        2003년 5월 14일 까리따스마태오양로원 설립허가 
        2003년 5월 27일 축복식 
        2004년 1월 12일 까리따스마태오요양원 변경허가
  
  주 소
         217-020    강원 고성군 토성면 용촌리 2-1 
  
  전 화 & F A X 
         ☏    033-633-6004
        FAX   033-638-1170 
  
  시 설 책 임 자 
         까리따스수녀회
 
  E - m a i l
 
         mt0032@hanmail.net